به خێربێن

به خێربێن

به خێر بێن بۆ ماڵپه ڕی هونه رمه ند حه سه ن گه رمیانی  .
هه وڵ ده ده ین له ڕێگای ئه م ماڵپه ڕه وه به هه واڵ وزانیاری نوێ
له باره ی هونه رمه ند حه سه ن گه رماینی ئاشناتان بکه ین .
هیوادارین ساتێکی خۆش له م ماڵپه ڕه دا به سه ر به رن .